قسمتی از پلان طبقه اول

قسمتی از پلان طبقه اول مدرسه دارالفنون