قسمتی از پلان طبقه همکف

قسمتی از پلان طبقه همکف مدرسه دارالفنون