مراسم نمادین زدن زنگ مدرسۀ دارالفنون در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵

نواختن زنگ مدرسۀ دارالفنون در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ توسط دانش آموختگان دهه های ۳۰ - ۴۰ - ۵۰ مدرسه دارالفنون.

نظر شما

۱۳ + ۷ =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.