مرمت حوض حیاط مرکزی

مرمت حوض هشت گوش وسط حیاط اصلی