مفصود(چیزی شبیه اساسنامه) انجمن طبی دارالخلافه ناصری در مدرسه دارالفنون