موافقت با پیشنهاد تاسیس کلاس ورزش در مدرسه دارالفنون