موقعیت قرارگیری مدرسه در نقشه تهران قدیم

نقشه خوانا شده مدرسه دارالفنون و موقعیت قرار گیری آن در نقشه تهران قدیم