نامه ابراهیم حکیمی به دکتر محمودخان مبنی بر درخواست کمک نقدی جهت نصب مجسمه امیرکبیر در مدرسه [۲-۲۹۱- ۱۱۸ص]

نامه ابراهیم حکیمی به دکتر محمودخان مبنی بر درخواست کمک نقدی جهت نصب مجسمه امیرکبیر در مدرسه [۲-۲۹۱- ۱۱۸ص]

نوع سند: 
دارالفنون