نامه دکتر بازیل از معلمین مدرسه دارالفنون مبنی بر شکایت از اقدام هیات وزرا در کاهش مواجب خود [۸۲-۱۳۴۹- ۱۲م]

نامه دکتر بازیل از معلمین مدرسه دارالفنون مبنی بر شکایت از اقدام هیات وزرا در کاهش مواجب خود [۸۲-۱۳۴۹- ۱۲م]

نوع سند: 
دارالفنون