نامه وزارت، اوقاف و صنایع مستظرفه به هیات وزرا در مورد برقراری اضافه حقوق معلمین خارجی مدرسه دارالفنون [۲-۵۰۰- ۱۱م]

نامه وزارت، اوقاف و صنایع مستظرفه به هیات وزرا در مورد برقراری اضافه حقوق معلمین خارجی مدرسه دارالفنون [۲-۵۰۰- ۱۱م]

نوع سند: 
دارالفنون