نامه وزارت عدلیه در مورد تقاضای افزایش مقرری معلمین فرانسوی مدرسه دارالفنون [۱۱-۵۲- ۱۴م]

نامه وزارت عدلیه در مورد تقاضای افزایش مقرری معلمین فرانسوی مدرسه دارالفنون [۱۱-۵۲- ۱۴م]

نوع سند: 
دارالفنون