نشست تخصصی معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در آستانه سال جدید تحصیلی