نقشه تهیه شده توسط هنری بروگش

ترجمه نقشه تهیه شده توسط هنری بروگش از مدرسه دارالفنون (کتاب ایران و بناهایش)