نقشه محله های تهران و تغییرات آن

نقشه محله های تهران در دوره قاجاریه - بنای دارالفنون در قسمت شمال شرقی محله ارگ واقع شده است.

نقشه تغییرات و نوسازی ها در دوره پهلوی اول