پلان تیر ریزی

پلان تیرریزی ساختمان دفتر واحد ضلع شمالی , حیاط شمالی مدرسه دارالفنون