پلان تیر ریزی

پلان تیر ریزی ساختمان دفتر واحد ضلع شمالی , حیاط شمالی مدرسه دارالفنون