پلان طبقه همکف-موارد حذف شده

پلان طبقه همکف مدرسه دارالفنون - موارد الحاقی حذف شده با رنگ های مختلف نشان داده شده اند