پلان طبقه همکف و موقعیت قرارگیری آمفی تاتر و ناهار خوری

پلان طبقه همکف مدرسه دارالفنون که فضای آمفی تاتر با رنگ زرد و فضای ناهار خوری با رنگ قرمز نشان داده شده است.