پلان همکف ورودی اصلی و موقعیت فضای هشتی

پلان طبقه همکف ورودی اصلی که موقعیت فضای هشتی سردر با خط آبی رنگ مشخص شده است.