پلان همکف ورودی اصلی و موقعیت فضای هشتی

پلان طبقه همکف مدرسه دارالفنون که فضای قرارگیری در ورودی اصلی و هشتی با رنگ قرمز مشخص شده است.