پلان کلی و ایوان جدید ایجاد شده

پلان کلی و ایوان جدید ایجاد شده مدرسه دارالفنون