چرا دارالفنون تاسیس شد؟

پرسش: 
لطفا علت تاسیس مدرسه را بیان نمایید.
پاسخ: 
اهمیت تاسیس دارالفنون در سرعت بخشیدن به توسعه ملی است.

نظر شما