کارنامه نمرات شفاهی یکی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون