کارنامه نمرات کتبی یکی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون