کارنامه نمرات کتبی یکی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون - س ۱۳۰۲ ش