کتابهای تاریخی و قدیمی متعلق به کتابخانه حسن رشدیه . اهدائی به مدرسه دارالفنون.

این کتابها همراه صدها فایل از تصاویر اسناد مربوط به رشدیه ، در تاریخ ۹۴/۲/۲ توسط بهدخت رشدیه به دارالفنون اهداء گردید.