کلاس درس مدرسه دارالفنون

یکی از کلاسهای درس مدرسه دارالفنون که بعد از بازسازی به موزه تغییر کاربری داده است.