گردهمائی دانش آموختگان دارالفنون در ماه رمضان به مناسبت گرامیداشت استاد رحمانی