گردهمایی سال۹۵ اساتید و دانش آموختگان دارالفنون

جمعه ۲۰ اسفند ۹۵ گردهمایی دانش آموختگان دارالفنون

عکاس : مسلم باصری