گل کاری در حیاط مدرسه دارالفنون توسط شهرداری منطقه ۱۲ ناحیه ۲ تهران

۹۴/۲/۱۲ روز معلم