جشن بزرگ میلاد

دراین مراسم ابتداء ریاست محترم منطقه ۱۴سرکارخانم اجاقی ضمن تبریک میلاد امام زمان (عج)وخوش آمدگویی به همکاران مختصری درمورد رسالت زمان انتظارنکاتی را بیان داشتن سخنران بعدی جناب مهندس باقری مدیر کل محترم آموزش وپرورش شهر تهران نیزاین روز فرخنده را به همه همکاران تبریک دتهنیت گفتند.درادامه جناب آقای نوید دبیر کل شورای آموزش وپرورش ضمن تقدیر ازهمکاران ودست اندر کاران این جشن باشکوه  گفتندامید وارم ازفرصت پیش آمده حداکثربهره را گرفته وبا آمادگی کامل به برگزاری امتحانات بپردازید.اکنون که درآستانه نیمه شعبان قرار داریم من فکر میکنم ازهمین منظرچند دقیقه ای که در خدمت شماهستم سخنی رادرزمینه مهدویت وانتظارمنجی دلالت ها وتاثیر این باوربر تعلیم وتربیت را بررسی وجستجوکرده ودراین زمینه مطالبی که آماده کردم راخدمت تان ارائه نمایم.چند نکته قابل تامل این بحث این است که وقتی از امام زمان ومهدویت سخن میگوئیم برخلاف ادیان دیگر درمورد آینده بیشتر سخن به میان می آیدخوشبختانه طی چند سال اخیر بحث آینده پژوهی درکشور مطرح میباشدورشته ای در این زمینه تدریسس میشود.که در مورد تصویری که برای آینده وپیش بینی هاوروند آینده را رصدکند.ایشان دربخش دیگری از سخنان بااشاره به دید گاه ادیان کفتند.همه ادیان درمورد آینده سخن به میان آوردندهم دریهودوهم مسیحیت.وهم اسلام ودیگر ادیان الهی ومکاتب توحیدی در یک نکته وجه اشتراک دارند.که هرچه زمان به جلو میرود پیش بینیها به واقعیت نزدیک می شود.واز همه مهمتربا گذشت هزارو چهارصد سال آ نچه در روایات واحادیثی که دراسلام عزیزآمده است تحقق عینی تری پیدامیکند.درحدیث معصومین که می فرمایند

زمانی که امام زمان ظهور کند درکنار خانه کعبه می ایستدوخودشان را معرفی میکندوهم زمان که خود را معرفی میکندصدا وتصویرایشان در همه مکان وزمان قابل رویت میباشد.ایشان با بیان اینکه برا ی رسیدن به این مراحل باید دشواریهای زیادی را پذیرا باشیم گفتند .در این فراز وفرودها سختی هایی مانند مسائل اقتصادی،سیاسی، اجتمایی،نظامی،نیز روبرو خواهیم شد.تابه آن آینده مثبت برسیم.نکته دیگر این که جهان به سمت همگرایی ووحدت جهانی به پیش میرود.وتقریبا تمام تئوریهاونظریه هاکه می گفتندجهان به سمت بهم پیوستگی ودهکده جهانی شدن به پیش میرود.در اندیشه دینی ما شیعه بیش از دیگر ادیان ومذاهب بحث مهدویت پررنگ تروجدی تردنبال میشود.ولی نکته ای که من از آن بسیار رنج میبرم این است که معمولا ما درمحا فل ومجالس خودمان ازمهدویت سخن می گوییم بسیار محدود به مهدویت نگاه میکنیم.کارکردش،امام را برای خودمان میخواهیم که درد هاوآمال و آرزوهای ما رارسیدگی کند.هیج وقت خودمان را برای امام زمان نمیخواهیم که رسالت جهانی اورا زمینه سازی کنیم .این نکته بسیار مهم است یعنی امام زمانی که بر اساس آیات وروایات که رسالت جهانی داشته باشدبعدجهانی بودنش را کمتر مورد توجه قرار میدهیم.وحضرت را فقط به عنوان رهبرتشیع می شناسیم.درادامه سخنان ایشان باعنوان اینکه امروزه ما در آموزش وپرورش با این سئوال رو برو هستیم فرزندان امروزکه شهر وند ان آینده هستند وبه سوی آینده درحرکت میباشند.با چه شایستگی هایی وچه توانمندی هایی تربیت خواهند شد.کل نظام آموزشی چه ویژگیهایی باید داشته باشدتا آینده مطلوب را بتواند تصویر کندواینها بحث هایی است که ما وشما متولیان تعلیم وتربیت باید انجام دهیم.دراین مراسم که با برنامه های متنوع سرود ،تواشیح،وموسیقی زنده همراه بود فضایی بسیارشاد برای میهمانان فراهم آورد.در خاتمه میهمانان پس از اقامه نماز ونهاربابازدید از فضای دارالفنون مراسم پایان یافت.

نظر شما