جلسه شورای مدیران سازمان

صبح امروزمورخه ۹۷/۴/۳۱جلسه شورای مدیران سازمان درمدرسه دارالفنون برگزار گردید.این جلسه راس ساعت ۷/۳۰دقیقه صبح باصبحانه کاری آغاز گردید.هریک ازمدیران گزارشی از حوضه فعالیت خود راارائه نمودند.درادامه آقای دکتر تورانی طی حکمی آقای دکتربدریان را به عنوان رئیس دارالفنون معرفی واز آقای رمضانی مدیرداخلی مجموعه تشکر وقدردانی وبار دیگرایشان رادرسمت مدیر داخلی ابقاء نمودند.

کلیدواژه: 

نظر شما