اندیشه ورزی محور اقدام

به گزارش سایت دارالفنون، سومین نشست هیئت اندیشه ورزی مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار گردید.

دراین نشست که با هدف بررسی راهکارهای اعتلای روز افزون مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد، اعضاء ضمن مرور مصوبات جلسه قبلی، اقدامات عملیاتی جهت اجرای این موارد را بررسی کردند.

نحوه تدوین هویت حقوقی دارالفنون، اساسنامه پیشنهادی و برنامه جامع عملیاتی از مهمترین محورهای مورد بررسی در این جلسه بود.

آقایان دکتر استعدادی (مدیرکل حوزه ریاست سازمان)، باهو، امانی، خادمیان، بیات، مشهدی، ملکی و بهرامی اعضاء هیئت اندیشه ورزی مدرسه تاریخی دارالفنون را تشکیل می دهند.


 

نظر شما