عزم جزم پشتیبانی سازمان برای دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون مهندس کاظمی، معاون توسعه و منابع پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دارالفنون را اولین مقصد بازدیدهای میدانی خود انتخاب کرد.

در این بازدید که از عصر چهارشنبه ٢٢ آبان ماه آغاز شد، مهندس کاظمی ضمن حضور در بخش های مختلف این بنای تاریخی، از عزم جدی برای مرمت و بازسازی مدرسه تاریخی دارالفنون خبر داد.
مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده و نیاز ها و اقدامات آینده دارالفنون تشریح کرد.
مطالعه دقیق، برآورد اعتبار و برنامه ریزی برای بهره برداری حداکثری از این بنای ارزشمند تاریخی، مهمترین مباحث مطرح شده در این بازدید بود.

نظر شما