بازدید دو تن از اساتید برجسته عمران و مرمت کشور از دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون دو تن از اساتیدعمران و مرمت کشور از دارالفنون بازدید کردند.

در این ایام به لطف و همت والای عده­ ای از علاقه ­مندان به میراث فرهنگی کشور در وزارت آموزش و پروش، مجموعه ­ای از کارهای مرمتی تخصصی در مدرسه تاریخی دارالفنون تهران در حال انجام است.  در همین راستا، دکتر کامبیز بهنیا از اساتید شناخته شده و با سابقه دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته عمران، که در حال حاضر ریاست کمِیته بناهای تارِیخی انجمن ژئوتکنیک ایران را نیز بر عهده دارند و دکتر فرهاد تهرانی که از اساتید برجسته و نام آشنای مرمت کشور و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران مِی ­باشند، جهت ارزیابی وضعیت بنا و ارائه راهکارهایی مبتنی بر اصول حفاظت و مرمت برای آن، در این بنای ارزشمند ملی حضور بهم رسانیده و با حضور مسئولین امر بازدید جامعی از آن بعمل آوردند. این اساتید ضمن تاکید بر میان­ رشته ­ای بودن امر حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، رعایت اصل مداخله کمینه در ارائه هرگونه راهکار پیشنهادی برای مرمت این بنا را ضروری دانستند و بر همین اساس، دور ماندن دست سودجویان و افراد غیر متخصص را از عرصه مرمت این بنا خواستار شدند. همچنین در این بازدید پایداری کلی این بنا مناسب ارزیابی شد و برای برخی از بخش­های خاص بنا راهکارهایی درخور و متناسب پیشنهاد گردید که با استقبال مسئولین مربوطه همراه بود.

نظر شما