همکاری دوجانبه

مدرسه تاریخی دارالفنون و سینما فلسطین در راستای کارکردهای مشترک تربیتی، همکاری خواهند داشت.

به گزارش سایت دارالفنون، سید حسن سید ابراهیم، مدیر سینما فلسطین ضمن بازدید از ظرفیت ها و امکانات میراثی، فرهنگی و تربیتی مدرسه تاریخی دارالفنون، گفت: سینما فلسطین و مدرسه تاریخی دارالفنون اشتراکات موضوعی بسیاری در شرح وظایف و کارکردهای تعریف شده دارند و از این رو می تواند با تعامل و همکاری مشترک زمینه تحقق اهداف تعیین شده را بیش از گذشته فراهم آوردند.

مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون نیز ضمن استقبال از همکاری مشترک بین این دو مجوعه فرهنگی – تربیتی، معرفی متقابل ظرفیت ها به مخاطبین دو مجموعه را مقدمه ای برای شروع همکاری دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های منسجم و دقیق، می­توان از ظرفیت های دو مجموعه بهره برداری بهینه کرد.

بر این اساس مقرر گردید در اولین اقدام جهت تشویق و ایجاد انگیزه در گروه های دانش آموزی که از مدرسه دارلفنون بازدیدمی نمایند، تسهیلات ویژه جهت استفاده از اکران فیلم های سینما فلسطین در نظر گرفته شود و همچنین ظرفیت های میراثی، فرهنگی، اردویی و تربیتی مدرسه تاریخی دارالفنون به مدارسی که در سینما فلسطین حضور پیدا می کنند، معرفی گردد.

گفتنی است سینما فلسطین در از سال ۱۳۷۷ توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خریداری شده و با تغییرات عمده در سه سالن سینما بازسازی شده و جهت نمایش عمومی فیلم بویژه برگزاری جشنواره فیلم رشد بهره برداری می شود.

نظر شما