...تمنا...

پیشینه هویتی مدرسه تاریخی دارالفنون، الهام بخش مدیران آینده آموزش و پرورش است.

به گزارش سایت دارالفنون، تربیت مدیران نمونه عرصه ی تعلیم و تربیت در تراز انقلاب اسلامی ایران با همکاری و مشارکت مدرسه تاریخی دارالفنون و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام می پذیرد.
تاریخ تحولات آموزش و پرورش، نقشه راه قرآنی نظام سازی، فهم نهاد علم در بستر تمدنی،  الزامات تشکیلاتی دانشجومعلمان، جریان شناسی فکری تعلیم و تربیت و ... از مهمترین محورهای دوره آموزشی "تمنا" است.
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران بر اساس رسالت تشکیلاتی و آموزشی خود، اولین مرحله این دوره را با مشارکت حوزه علمیه مشکات و دومین دوره را مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار کرده است.
واژه "تمنا" بر گرفته از عبارت « ت: تربیت، م: مدیران، ن: نمونه، الف: اسلامی آموزش و پرورش» می باشد.

نظر شما