گرامی داشت امیرکبیر شهید

دانش آموزان و کودکان ایران زمین، شخصیت و خدمات ارزنده امیر کبیر شهید را به رشته تحریر و نقش تصویر در می آورند.

به گزارش سایت دارالفنون،  در راستای تجلیل از خدمات ارزنده  امیر کبیر شهید و در آستانه سالروز شهادت این بزرگ مرد تاریخ،دانش آموزان و کودکان ایران زمین، شخصیت و خدمات ارزنده امیر کبیر شهید را به رشته تحریر و نقش تصویر در می آورند.

نوشتن انشا و کشیدن نقاشی با موضوعات: داستانی از زندگی امیرکبیر، خدمات امیر کبیر، مدرسه تااریخی دارالفنون، امیرکبیر و استقلال علمی ایران و ... محورهای این برنامه است که ویژه کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شده است.
بهترین های این جشنواره در روز پنجشنبه مورخ ۱۹ دی ۹۸ در مدرسه تاریخی دارالفنون تجلیل خواهند شد.

نظر شما