دارالفنون محور پژوهش

اساتید، پژوهشگران و کارکنان پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مدرسه تاریخی دارالفنون گردهم آمدند.

به گزارش سایت دارالفنون، دکتر رضا ماحوزی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی، الهام بخش بودن مدرسه تاریخی دارالفنون را دلیل حضور این جمع دانشگاهی در دارالفنون عنوان کرد و گفت : بخش مهمی از کارکرد های پژوهشی در عرصه ی مطالعات تاریخ آموزش و پرورش ایران در دارالفنون تجلی می یابد.

بازدید از بخش‌های مختلف مدرسه، بحث و بررسی در مورد کارکردها و نقش دارالفنون در طول ۱۷۳ سال گذشته که از عمر آن می گذرد، بخش‌های مختلف این بازدید بود.
در ابتدای برنامه نیز مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون گزارش مبسوطی از تاریخچه این بنای ارزشمند میراثی و نیز کارکردهای تربیتی آن در گذشته، حال و آینده ارائه کرد.

نظر شما