در راستای رعایت بهداشت عمومی

کلیه فعالیت ها و برنامه های مدرسه تاریخی دارالفنون تا اطلاع ثانوی ملغی می گردد.

به گزارش سایت دارالفنون، به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار و در راستای ابلاغیه های مقامات مسئول، کلیه فعالیت ها و برنامه های مدرسه تاریخی دارالفنون تا اطلاع ثانوی ملغی می گردد.

نظر شما