مدرسه تاریخی دارالفنون در قاب رسانه ملی

انعکاس ابعاد تاریخی، میراثی، فرهنگی و آموزشی مدرسه تاریخی دارلفنون در شبکه آموزش رسانه ملی از نگاه برنامه ""دوربین هفت""

به گزارش سایت دارالفنون، برنامه دوربین ۷ از شبکه آموزش در مدرسه تاریخی دارالفنون حضور یافته و گزارشی از این مجموعه تاریخی و میراثی تهیه و در رسانه ملی منعکس گردید.

جهت تماشای گزارش آدرس زیر را مشاهده کنید.

http://oerp.ir/multimedia/11690/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

نظر شما