۵ قلمرو فعالیت‌های دارالفنون تبیین شد

دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی دارالفنون با بررسی برنامه پیشنهادی و استماع گزارش اقدامات اجرایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این نشست با دستور جلسه بررسی برنامه‌های عملیاتی دارالفنون و مرور بر اقدامات انجام شده؛ برگزار شد.

در این نشست که با حضور ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد، پس از ارائه گزارش اقدامات اخیر دارالفنون شامل راه اندازی کتابخانه‌ی این مدرسه با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همچنین ادامه امور مرمتی و فنی، برنامه‌های عملیاتی توسط مهندس علوی تبار، معاون توسعه‌ی منابع و پشتیبانی بیان شد. در این برنامه به ارتباط فعالیت‌های آتی دارالفنون با سند تحول بنیادین و برنامه‌های تحولی سازمان نیز توجه شده است.

در ادامه‌ی این نشست و پس از استماع نظرات اعضا شورا، نقشه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌های دارالفنون در قالب ۵ قلمرو توسط ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تبین شد. وی با اشاره به اینکه دارالفنون باید از غربت خارج شود گفت: برنامه‌های این مجموعه دارای دو بعد است یک بعد صورت دارالفنون است که معماری و ظاهر بنا را شامل می‌شود و بعد دوم سیرت آن است که لازم است برنامه‌های این مدرسه به فضای مردمی و اجتماعی اتصال داشته باشد.

 قلمرو مرمتی، قلمرو آموزشی و تربیتی، قلمرو فرهنگی و تاریخی، قلمرو حمایتی و قلمرو تبلیغی؛ پنج قلمرو در طراحی برنامه‌های عملیاتی مدرسه‌ی تاریخی دارالفنون بود که توسط ریاست سازمان مطرح شد.

معاون وزیر همچنین تأکید کرد این پنج قلمرو در قالب چهار اولویت قرابت برنامه‌های دارالفنون با برنامه‌های تحولی سازمان، نو بودن، مردمی و اجتماعی بودن و ممکن بودن؛ اولویت‌بندی و در فاز زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و بازنگری شود.

مدرسه‌ی تاریخی دارالفنون با نظارت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حال احیای بنا و بازمهندسی می‌باشد.

نظر شما