بازدید انجمن های علمی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه سوره

مدرسه تاریخی دارالفنون پنجشنبه به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، میزبان انجمن های علمی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه سوره به همراه استادان ودانشجویان بود. در این بازدید، دانشجویان محترم ضمن شناخت ریشه های شکل گیری مدرسه تاریخی دارالفنون که از ابداعات ارزنده جناب امیرکبیر در دروه قاجار بوده است، با سیر تحول معماری مدرسه، به مثابه بنای واجد ارزش در دوران معاصر آشنا شدند.

نظر شما