بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدرسه تاریخی دارالفنون صبح روز پنج شنبه مورخ چهارم خرداد ماه میزبان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم مهندسی بود.دراین بازدید دانشجویان با حضور درسالن همایش ودیدن فیلم مستند وتوضیحات همکار دارالفنون با تاریخچه تاسیس وسیر مرمت آن آشنا شدند.وسپس درسالن نمایشگاه سیر تحول نظام آموزشی با شیوه تدریس دراین مدرسه نیزآشناشدند.ودرخاتمه درحیاط مدرسه باگرفتن عکس یادگاری به بازدید خودپایان دادند

نظر شما