میزبانی از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مدرسه تاریخی دارالفنون پنج شنبه و به تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، میزبان دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران بود. در این بازدید، دانشجویان محترم ضمن شناخت ریشه­ های شکل­گیری مدرسه تاریخی دارالفنون که از ابداعات ارزنده جناب امیرکبیر در عصر قاجار بوده است، با سیر تحول معماری مدرسه، به مثابه یکی از بناهای واجد ارزش در دوران معاصر آشنا شدند. پس از بازدید و معرفی فضای معماری این مدرسه، بخشی از کلاس درس دانشجویان بازدید کننده در این بنای تاریخی برگزار شد.

 

نظر شما