فرهنگی هنری

ظرفیت های بالقوه فرهنگی هنری دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون نمایندگان انجمن ها و جوامع فرهنگی و هنری کشور با موضوع مشارکت در برنامه ها و فعالیت های دارالفنون گردهم آمدند.

Subscribe to RSS - فرهنگی هنری