امیرکبیر را کشتند: سیزده روز پس از افتتاح دارالفنون