درخواست مدیرکل دفترتکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی از سردبیران مجلات رشد جهت انعکاس کامل وقایع و رویدادهای مدرسه دارالفنون.

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون ، آقای ناصری مدیر کل دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  در جمع سردبیران مجلات رشد عمومی و تخصصی و سایر کارکنان این دفتر در مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون طی سخنان مبسوطی بیان داشتند: مدرسه دارالفنون با توجه به قدمت و جایگاه رفیع آن خدمات بسیاری در عرصه های مختلف به کشور ایران ارائه نموده است . لذا بر همه همکاران مخصوصا سردبیران مجلات اعم از مجلات رشد عمومی و تخصصی فرض است که در جهت انعکاس وقایع و رخدادها و برنامه های جاری مدرسه دارالفنون اقدام عاجل نمایند تا نسل آینده ساز بیشتر به اهمیت این مکان ارزشمند پی ببرد .

 آقای ناصری ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده در این مجموعه طی یکی دو سال اخیر اظهار داشتند : من خودم این توفیق را داشتم که در چند نوبتی که طی این مدت کوتاه به دارالفنون آمدم تقریبا از نزدیک شاهد تغییرات و اقدامات مفیدی که اینجا صورت پذیرفته است باشم ، وی در ادامه با توجه به برپائی نمایشگاه سیرتاریخی تحول در آموزش و پرورش نوین در محل مدرسه دارالفنون اشاره داشتند : ایجاد نمایشگاه سیرتحول در آموزش و پرورش ، خانه معلمان ، خانه وزراء ، و علی الخصوص خانه معلمان شهید و دانش آموزان شهید فهمیده ائی ، در مدرسه دارالفنون اقدام بسیار ارزشمندی است . و معرفی معلمان شهید که در جریان دفاع مقدس علاوه بر کسوت معلمی ، امر فرماندهی جنگ در رده های مختلف را عهده دار بودند مسلما برای معلمین ودانش آموزان خیلی مفیدخواهدبود.همچنین معرفی شهدای فهمیده ائی استانهای سراسر کشور برای دانش آموزان بسیار تاثیر گذارخواهد بود.

براساس همین گزارش در ابتدای جلسه آقای ابوطالب حافظی دبیر شورای سیاستگذاری و مدیر دارالفنون ضمن عرض خیر مقدم به آقای ناصری و مدیران و سردبیران مجلات رشد و کارشناسان و کارکنان دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، طی سخنانی در مورد تاریخچه ی این بنای فاخر و دلایل و انگیزه ایجاد آن همچنین فراز و فرودهای این مدرسه تاریخی و فرهنگی در ادوار مختلف و لزوم مرمت و احیاء و باز سازی آن ، توضیحاتی ارائه کردند.

در پایان کلیه شرکت کنندگان در این بازدید از نمایشگاه سیرتحول در آموزش و پرورش نوین در ایران و قسمتهای مختلف مدرسه دارالفنون بازدید کردند و کنار حوض حیاط دارالفنون عکس یادگاری گرفتند.

نظر شما