بازدید

جلسه پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوریهای آموزشی در دارالفنون

صبح روز دوشنبه ۹۷/۵/۱۵ جلسه ای از ساعت ۸ الی۱۰ صبح با حضوراعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی درمدرسه دارالفنون برگزارگردید.

بازدید جمعی ازگردشگران

تهرانگردی عصرانه.عصردیروزتعدادبیش از۱۰۰ گردشگرعلاقه مندبه ابنیه تاریخی و به مناسبت روزجهانی بناهاومحوطه های تاریخی درساعت ۱۷درمدرسه دارالفنون گرد آمدند.وازقسمت های مختلف آن بازدید بعمل آوردند.

بازدید جمعی ازدبیران مطالعات اجتمایی منطقه ۵ تهران

امروزمورخه ۹۶/۱۱/۴تعدادی ازمعلمان ودبیران مطالعات اجتمایی منطقه آموزش وپرورش منطقه ۵تهران ازمدرسه تاریخی دارالفنون

بازدیددانشجویان موسسه بین المللی زبان جارجه سفیر

به گزارش وب سایت دارالفنون بازدیددانشجویان موسسه بین المللی زبان خارجه  سفیرازمدرسه دارالفنون که ازساعت ۹صبح آغازشد.

بازدیداساتیدودانشجویان دانشگاه شهیدچمران پردیس

صبح امروز بازدیدگروهی تعدادی ازاساتید ودانشجویان دانشگاه شهیدچمران پردیس  به همراه استاد دکتر مهدی نویدادهم ازمجموعه دارالفنون  بازدید نمودند.

بازدیداساتیددانشگاه آزادامام خمینی واحد شهرری

صبح امروز بازدیدگروهی تعدادی ازاساتید دانشگاه آزاد واحدامام خمینی ره شهرری ازمجموعه دارالفنون دراین بازدیدابتداءوارد سالن شده وازکلاسها دیدن بعمل آوردند.وسپس ازنمایشگاه  سیر تحول نظام آموزشی بازدید گردند.ودرادامه وارد سالن همایش شده که به همراه توضیحات یکی ازهمکاران دارالفنون درمورد تاریخچه این مدرسه ومراحل بازسازی ومرمت آن وهمچنین اهداف پیش رودرموردکارکردها .فیلم مستنددارالفنون نمایش داده شد.ودرخاتمه میهمانان باگرفتن عکس یادگاری مجموعه راترک نمودند.

Pages

Subscribe to RSS - بازدید