بازدید معاونین آموزش ابتدائی و نمایندگان مجلات رشد استانها از مدرسه دارالفنون.

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون معاونین آموزش ابتدائی و نمایندگان مجلات رشد استانها در تاریخ شنبه ۹۴/۵/۲۴ از مدرسه تاریخی فرهنگی و آموزشی دارالفنون بازدید کردند.

شرکت کنندگان دراین بازدید ابتدا طی سخنان مبسوط مدیر دارالفنون با تاریخچۀ شکل گیری این بنای آموزشی و شرایط فرهنگی اجتماعی و آموزشی جامعه ایرانی در زمانی که  امیرکبیر اقدام به ایجاد این مدرسه نمود آشنا شدند ، بازدید کنندگان همچنین با شرایط و چگونگی تحصیل دانش آموختگان دارالفنون در ۱۶۰ سال گذشته و مقایسه و تطبیق با شرایط تحصیل در مدارس امروزی قرار گرفتند . در ادامه برنامه بازدید به تماشای فیلم آموزشی و مستند دارالفنون نشستند و پس ازدیدن فیلم از نمایشگاه دایر شده با عنوان سیر تحول در آموزش و پرورش نوین ایران  و سایر قسمتهای دارالفنون بازدید کردند و در خاتمه کنار حوض قدیمی در حیاط مدرسه دارالفنون عکس یادگاری گرفتند.

نظر شما